Kadra

Dyrektor Zespołu Szkół w Świdrach

Agnieszka Śledź

 Wychowawcy                                            Oddział/Klasa    
 
Jolanta Wiszniewska-Celińska  i Dorota Mościcka                      Grupa 3-4 latki
Marta Kulik                                                                                      Grupa 5 latki  Wioletta Kucharska i Agata Kaciłowicz                                           Grupa 6 latki
 
Anna Gajda I
Elżbieta Soszka II
Barbara Gajo III
Anna Suchodolska IV
Marzena Szczygielska wz. Beata Głuchowska V
Jolanta Conkała VI
Małgorzata Juszczyńska                    VII

Elżbieta Goławska                                                                                                         VIII

Nauczyciele

Imię i nazwisko

Nauczany 

przedmiot

Agnieszka Śledź Edukacja wczesnoszkolna

Technika/Zajęcia techniczne

Oligofrenopedagogika

Jolanta Conkała Wychowanie fizyczne

Historia i społeczeństwo

Wychowanie do życia w rodzinie

Biblioteka

Anna Gajda  Edukacja wczesnoszkolna

Świetlica

Barbara Gajo Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia komputerowe

Terapia pedagogiczna

Świetlica

Beata Głuchowska Religia
Elżbieta Goławska Język polski
Małgorzata Juszczyńska Język angielski

Oligofrenopedagogika

Wioletta Kucharska Wychowanie przedszkolne

Oligofrenopedagogika

Doradztwo zawodowe

Marta Kulik Wychowanie przedszkolne
Marianna Łukasik Przyroda

Biologia

Dorota Mościcka Wychowanie przedszkolne

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Ewa Osiak Chemia
Jadwiga Smorczewska Geografia
Elżbieta Soszka Edukacja wczesnoszkolna

Muzyka

Plastyka

Oligofrenopedagogika

Anna Suchodolska          

                                                        

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Marzena Szczygielska Zajęcia komputerowe/informatyka

Biblioteka

Świetlica

Jolanta Wiszniewska – Celińska Wychowanie przedszkolne

Oligofrenopedagogika

Agata Zarzycka Język rosyjski

Pracownicy niepedagogiczni

Sekretarz / intendent Halina Łukasik
Starsza woźna Małgorzata Baniak
Kucharka 

Pomoc kuchenna

Agata Sochacka

Agnieszka Zając

Sprzątaczka/woźna 

Woźna  

Sprzątaczka/woźna  

Magdalena Borkowska

Wioleta Kurowska

Agnieszka Zabłocka

Konserwator Jarosław Muszyński


Pedagog szkolny –
Edyta Łukasik

Godziny pracy: poniedziałek: 12:30 – 14:30 czwartek od 8:00 do 13:00.
Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • masz problemy rodzinne,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi możesz się podzielić.

 Logopeda szkolny – Magdalena Orzeł

Godziny pracy: każdy wtorek od 8:00 do 10:00.

Doradca zawodowy – Wioletta Kucharska

Dyżur doradcy: poniedziałek godz. 13.00 – 13.30

Doradca zawodowy:

 • systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne    i zawodowe oraz pomaga w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego  poziomu kształcenia
 • prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku  kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę
 • Współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  w  zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
 • wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu  pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • opracowuje system doradztwa zawodowego w szkole.

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia – Elżbieta Goławska