Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu „Pomocna dłoń”

Szkoła jest miejscem, w którym młodzi ludzie uczą się szacunku do innych oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dlatego właśnie wydaje się najlepszym miejscem, aby propagować ideę wolontariatu. W roku szkolnym 2011/12 uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji „Warto być dobrym”, która stała się inspiracją do założenia Szkolnego Koła Wolontariatu. Głównym celem działalności koła było promowanie idei pracy dla innych, uczenie dzieci odpowiedzialności, współpracy w grupie, planowania i przewidywania efektów podejmowanych inicjatyw. Poprzez kształtowanie postawy wrażliwości i otwartości na potrzeby innych ludzi, przestrzeganie zasad tolerancji, a także przez inspirowanie do twórczego myślenia, młodzi ludzie pracujący w wolontariacie stają się użyteczni społecznie i aktywnie budują świat dobra. Wolontariusze proszeni o pomoc reagują bardzo energicznie i spontanicznie. Stanowią grupę wsparcia, w chwilach  zniechęcenia mobilizują się wzajemnie i pomagają kształtować postawę bezinteresownej pomocy.

Postanowienia ogólne

 • Wolontariat  to dobrowolne, bezpłatne i  świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie.
 • Wolontariusz to osoba działająca na zasadzie wolontariatu, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje podjęte przez siebie zadania.
 • Wolontariuszem może być każdy, kto chce bezinteresownie służyć pomocą potrzebującym w różnych dziedzinach życia społecznego.
 • Wolontariat jest inicjatywą uczniów, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Cele i sposoby działania 

 • Celem Szkolnego Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 • Celem Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 • Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 • Celem Wolontariatu jest także wykorzystanie umiejętności i zapału uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, lokalnego i w miarę możliwości o szerszym zakresie.
 • Za zadanie stawia sobie również łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia dzieci oraz młodzieży chętnej do niesienia pomocy osobom i środowiskom tej pomocy oczekującym.
 • Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariatu na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 • Promocja idei wolontariatu w szkole.
 • Organizowanie spotkań wolontariuszy.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów naszej szkoły.
 • Wolontariat angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
 • Wolontariat włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych.Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych o działaniach Wolontariatu, informowanie społeczności szkolnej i lokalnej o działaniach Wolontariatu na gazetce okolicznościowej, w gazetce szkolnej, szkolnej stronie internetowej, w lokalnych środkach masowego przekazu.

 Sylwetka wolontariusza

 • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu.
 • Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak: – zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,
  – zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
  – zasada troski o los słabszych,
  – zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości i bezinteresowności,
  – zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły.

Opiekunowie: Beata Głuchowska i Marzena Szczygielska