Innowacja programowa „Kodowanie na dywanie”

Innowacja    „Kodowanie    na    dywanie”    jest    odpowiedzią    na    aktualne   potrzeby   i zainteresowania dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.  W innowacji wykorzystane zostały elementy  programu edukacyjnego „Uczymy dzieci programować”. Głównym jej celem jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Innowacja realizowana będzie w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 w grupie 6-latków na zajęciach dydaktycznych pod kierunkiem p. Marty Kulik.

Cele innowacji:

  1. Rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności matematycznych.
  2. Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań.
  3. Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

Spodziewane rezultaty:

Efektem wprowadzonej innowacji będzie rozwinięcie u dzieci umiejętności logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych już od najmłodszych lat.  Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych naszych wychowanków. Efektywność zajęć wykorzystujących kodowanie jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami tradycyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści. Zaproponowane aktywności w ramach innowacji  pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.