Innowacja metodyczno – programowa „Eksperymenty małego naukowca”

Otaczający nas świat jest bardzo ciekawy. Kryjąc w sobie wiele tajemnic jest wielką inspiracją do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania. Dzieci w młodszym wieku szkolnym z natury są małymi odkrywcami. Mają tysiące pytań, wciąż zastanawiają się „dlaczego?”, eksperymentują, próbują, szukają. To wspaniałe cechy, które będą rozwijane podczas realizacji treści zawartych w autorskim  programie  innowacji pedagogiczne „Eksperymenty małego naukowca”. Zajęcia prowadzi p. Anna Gajda w oparciu o nowy model pracy edukacyjnej STEAM, dostosowanej do potrzeb dziecka. Uczeń nie będzie odtwórcą, a stanie się twórcą wiedzy, wynalazcą, konstruktorem nie tylko w dziedzinie przyrody, ale również fizyki i chemii. Będzie się uczyć szukając odpowiedzi na pytania na własną rękę, a nauczyciel pozostanie mentorem i doradcą gotowym pomóc w poszukiwaniach. Stosowanie nowoczesnych metod na zajęciach ma na celu podwyższenie efektywności kształcenia.  Proponowana różnorodność ćwiczeń oraz ciekawa tematyka spotkań pomogą dziecku w praktycznym rozwiązywaniu przez niego konkretnych zadań oraz dostarczą mu wiele radości i ciekawych przeżyć.

Sposoby realizacji innowacji:

Innowacja realizowana będzie od lutego 2021 do czerwca 2021 roku wśród uczniów klas I – III, którzy wykazują zainteresowania przyrodniczo – matematyczne. Takie połączenie pozwoli osiągnąć optymalne wyniki na wielu płaszczyznach – naukowej, emocjonalnej i społecznej. Na zajęciach panować będzie zasada wzajemnej pomocy, gdzie dzieci starsze będą pomagać dzieciom młodszym, a dzieci młodsze będą uczyć dzieci starsze wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu trudności. Zajęcia prowadzone będą w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Tematyka zajęć została zebrana w cztery bloki tematyczne po jednym na każde z przewidzianych zajęć, tj. Elektrostatyka – miesiąc marzec, Magnetyzm – kwiecień, Powietrze – maj, Woda – czerwiec. Tematyka zajęć jest spójna z realizowanym programem nauczania edukacji wczesnoszkolnej. Jest równocześnie jej uzupełnieniem i rozszerzeniem o treści z zakresu fizyki i chemii. Ostatnim etapem kończącym innowację będzie zorganizowanie  z pomocą p. B. Gajo oraz p. E. Soszki „Dnia Eksperymentów i Doświadczeń”, podczas którego uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności i zaproszą pozostałych uczniów edukacji wczesnoszkolnej do zabawy. Zaproszone dzieci będą mogły również poeksperymentować i poznać tajniki wiedzy z zakresu fizyki i chemii.

Cele innowacji:

  1. Rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej uczniów w młodszym wieku szkolnym.
  2. Zainteresowanie dzieci naukami w dziedzinie przyrody, fizyki i chemii.
  3. Podtrzymywanie   naturalnego   otwarcia    umysłu          na        eksperymentowanie i doświadczanie.
  4. Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania optymalnych rozwiązań z równoczesnym przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności za siebie i innych.

Korzyści wdrożenia innowacji (przewidywane osiągnięcia):

Uczniowie:

  • Wnikliwie obserwują działania w ramach eksperymentów , samodzielnie dochodzą do wiedzy i wyciągają wnioski z przeprowadzonych doświadczeń z zakresu elektrostatyki, magnetyzmu oraz zjawisk zachodzących w powietrzu i wodzie.
  • Chętnie i prawidłowo pracują w zespołach, przyjmując postawę wzajemnej pomocy bez rywalizacji, zachowując szacunek do porządku oraz pracy swojej i innych.
  • Wykorzystują naturalną ciekawość świata dla rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych oraz fizyczno- chemicznych.
  • Przyjmują postawę posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie.
  • Pracują skoncentrowani, wytrwale przezwyciężając trudności w osiąganiu zamierzonego celu.
  • Świadomie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii, zachowując podstawowe zasady bezpieczeństwa.