Aktywna edukacja 2013/14

Program „Aktywna edukacja” prowadzony jest w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner). Jego głównym celem jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Działania koncentrują się w następujących obszarach:

  • przygotowanie szkół do określenia potrzeb w zakresie potrzebnego sprzętu informatycznego i sprecyzowania wymagań wobec niego,
  • przygotowanie dyrektorów szkól i nauczycieli do optymalnego wykorzystania już posiadanych oraz pozyskiwanych w przyszłości zasobów sprzętowych,
  • przygotowanie nauczycieli do korzystania z edukacyjnych zasobów dostępnych w formie elektronicznej,
  • zainicjowanie współpracy nauczycieli pracujących w jednej i różnych szkołach do wspólnego uczenia się wykorzystywania TIK na lekcjach i poza nimi.

FORMY WSPARCIA ADRESOWANEGO DO NAUCZYCIELI SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE

Udział w programie biorą zespoły składające się z dyrektora i trzech nauczycieli ze szkoły. Jeden z nauczycieli pełni rolę koordynatora szkolnego, pozostali – koordynatorów przedmiotowych. Każda z tych osób ma swoje istotne miejsce w procesie wdrażania nowych technik nauczania.

Dyrektor szkoły: Agnieszka Śledź
Koordynator szkolny: Marzena Szczygielska
Koordynatorzy przedmiotowi: Dorota Mościcka; Barbara Gajo; Maria Kożuch.

Nauczyciele przedmiotowi uczestniczą w interaktywnym kursie internetowym.Cztery moduły kursu przygotowują koordynatorów do ich zadań w szkole i udostępniają im narzędzia i materiały pomocnicze ułatwiające właściwe wypełnienie roli. Kursy internetowe prowadzone przez CEO mają charakter coachingowy, czyli opierają się na specjalnej, indywidualnej relacji uczestnika i moderatora. W trakcie kursu uczestnik zapoznaje się z materiałem dydaktycznym, realizuje opisane w kursie zadania z nauczycielami i przedstawia moderatorowi przeprowadzone działania i ich efekty. Refleksja uczestnika nad własną pracą jest wzmocniona uzyskaną od moderatora informacją zwrotną. Dodatkowo organizowana jest lokalna sieć, na której spotkaniach uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, dobrymi praktykami, sposobem prowadzenia lekcji przy wykorzystaniu TIK.

Rolą koordynatora szkolnego jest wspieranie nauczycieli i udział w planowaniu wykorzystania sprzętu – na przykład opracowanie kodeksu TIK, grafiku wykorzystania szkolnych zasobów informatycznych, określenia wymagań wobec WiFi w szkole itp. Zebrane przez koordynatora szkolnego doświadczenia pomogą dyrektorowi w wyborze nowego sprzętu cyfrowego. Koordynatorzy szkolni otrzymali wsparcie w postaci interaktywnego kursu internetowego i lokalnej sieci współpracy pozwalającej na wymianę doświadczeń.

Program pomaga dyrektorom w zarządzaniu zmianą w szkole. Platforma internetowa programu udostępnia dyrektorom szkół specjalny serwis informacyjny, który umożliwia poznanie modułów kursów dla koordynatorów oraz materiałów pomocniczych tam udostępnionych. Powstanie forum z wątkami poświęconymi problemom zarządzania zmianą cyfrową w szkole.

 Lokalne spotkania sieci współpracy.

Szkoły uczestniczące w programie połączono w sieci szkoleniowe. Umożliwia to wymianę doświadczeń i współpracę, a koordynatorom również zorganizowanie współpracy grup nauczycieli uczących tych samych przedmiotów i wykorzystujących w pracy z uczniami TIK. Powstałe sieci w przyszłości będą mogły pełnić rolę ośrodków wspierających dla innych nauczycieli.

CELE PROGRAMU

Szersze wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w szkole, stanowi ambitną zmianę, która często wymaga wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych i innych, niż dotychczasowe, sposobów organizacji lekcji i metod nauczania. Najważniejszą zmianą będzie wypracowanie przez nauczycieli nowych nawyków pracy z uczniami przy realizacji obowiązujących wymagań szczegółowych podstawy programowej przedmiotów ogólnokształcących. Rodzaj wprowadzanej zmiany w dużym stopniu zależeć będzie od przyjętych rozwiązań sprzętowych i wariantów oprogramowania, a także wybranej przez szkołę koncepcji wykorzystania sprzętu cyfrowego i już posiadanych przez nauczycieli umiejętności posługiwania się TIK.

Program wspiera proces zmian w sposób uwzględniający warunki i decyzje podejmowane indywidualnie przez same szkoły. Dyrektorzy i nauczyciele będą mogli wybrać interesujące dla nich doświadczenia z prezentowanych im przykładów dobrej praktyki wcześniej wypracowanych w innych programach. Program zakłada gotowość szkół i nauczycieli do dzielenia się nowymi praktykami. Istotnym założeniem programu jest stworzenie lokalnej sieci współpracy, która po zakończonym programie będzie pełnić rolę ośrodka wspierającego wszystkich nauczycieli zainteresowanych wprowadzaniem nowych praktyk.