Innowacja programowo – metodyczna „Emocja”

I. Opis zasadności wprowadzenia innowacji

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych
i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Innowacja pedagogiczna „Emocja”  zakłada pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach. Pięć razy do roku nauczyciele skupiają się, na nauczaniu jednej wartości i mają do dyspozycji wiele sposobów na realizację zadania, np.  czytanie  bajek  i  opowiadań   oraz   omówienie   z   dziećmi    konkretnych     cech i zachowań; gry; odgrywanie scenek i ról; rozmowy itp.  Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzenie dzieci do zdobywania wiedzy i umiejętności. Głównym założeniem  innowacji jest budowanie i rozwijanie u dzieci empatii, szacunku do drugiego   człowieka   oraz    nabycie    umiejętności    mówienia     o    swoich emocjach i potrzebach.

II. Cele innowacji:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie innowacji.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

III. Zasady innowacji

Program innowacyjny realizowany jest w Przedszkolu w Świdrach, w grupie  3-4 latków, odbywać się będzie od 1 września 2020 r. do 13 czerwca 2021 r.

 1. Innowacja składa się z pięciu MODUŁÓW:
 • I MODUŁ „KREATYWNOŚĆ”
 • II MODUŁ „WYOBRAŹNIA”
 • III MODUŁ „MOC SŁÓW”
 • IV MODUŁ „EMPATIA”
 • V MODUŁ „OSWAJANIE STRACHU”

     2. Ewaluacja innowacji

Narzędzia ewaluacyjne: emocjometr dla dzieci, ankieta dla rodziców po zakończeniu. innowacji.

Nauczyciel prowadzący innowację: p. Agata Kaciłowicz