Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy

W latach 2009 – 2011 Szkoła Podstawowa w Świdrach wdrażała projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. To edukacyjny projekt unijny, dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

 Koncepcja Projektu oparta była na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego, dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych, w oparciu o teorię inteligencji wielorakich, wyodrębnionych przez amerykańskiego psychologa i neurologa, Howarda Gardnera. Przedstawił on je w książce pt, „Ramy umysłu ”. Teoria zakłada, że każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji, ale w różnym stopniu rozwinięte i wzajemnie ze sobą współpracujące. Tworzą one tzw. „profil inteligencji”, który podlega zmianom. W odniesieniu do dzieci, Gardner wyróżnia 8 typów inteligencji:

 • językową,
 • ruchową,
 • matematyczno-logiczną,
 • wizualno-przestrzenną,
 • przyrodniczą,
 • muzyczną,
 • interpersonalną
 • intrapersonalną.

Założenia tej teorii można doskonale wykorzystać podczas zajęć realizowanych w ramach Projektu. Do Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, nasza szkoła przystąpiła w czerwcu 2009r. Realizacja zadań odbywała się w oparciu o własny, autorski pomysł nauczycieli. Znając profile inteligencji dzieci oraz ich zainteresowania i możliwości, dobierali oni najwłaściwsze sposoby oddziaływań, aby wzmacniać ich „mocne strony” i rozwijać „słabsze”.      Zatem istota projektu to wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów, nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci (najczęściej w formie zabawy) pod kierunkiem nauczyciela.

W I etapie zajęcia realizowała Pani Elżbieta Soszka z klasą II  (I semestr roku szkolnego 2009/2010), natomiast w II etapie zajęcia realizowała Pani Marzena Szczygielska z klasą I  (II semestr roku szkolnego 2009/2010), a III etap Pani Agnieszka Śledź z klasą I (I semestr roku szkolnego 2010/2011).

W sali lekcyjnej, w której realizowano projekt, zorganizowano Dziecięce Ośrodki Zainteresowań na bazie zestawu środków dydaktycznych, otrzymanych z Projektu oraz dostępnych w wyposażeniu szkoły.

Pierwszy Ośrodek Zainteresowań sprzyja rozwijaniu wszystkich inteligencji, a w szczególności inteligencji: językowej, interpersonalniej i intrapersonalnej. W tym Ośrodku uczniowie korzystali z alfabetów ruchomych, książek i czasopism dziecięcych, zestawów historyjek obrazkowych, kodeksu klasowego, zestawu Logico, zestawu Bajek – Grajek, teatrzyku z pacynkami, puzzli, chusty animacyjnej oraz Pusów.

Drugi Ośrodek Zainteresowań sprzyjał rozwijaniu wszystkich inteligencji, a w szczególności inteligencji: wizualno – przestrzennej, muzycznej, ruchowej oraz interpersonalniej i intrapersonalnej. Wszystkie środki dydaktyczne, które zostały tu zgromadzone, będą wykorzystane w celu rozwijania wrażliwości artystycznej i ruchowej min.: Ser Szwajcarski, Studnia Jakuba, mały majsterkowicz, model ziemi, materiały do prac konstrukcyjnych, chusta animacyjna, materiały przyrodnicze, stojak wielofunkcyjny z akcesoriami sportowymi, instrumenty perkusyjne.

Trzeci Ośrodek Zainteresowań rozwijał wszystkie inteligencje, a w szczególności inteligencję: matematyczno – logiczną, przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną. Kompetencje matematyczno – logiczne i przyrodnicze rozwijane były przy pomocy magicznego trójkąta matematycznego, korali matematycznych, klocków Geo, Logico, Tuby Gąsienicy, Tuby Pieksi, zestawu Euro, wagi cylindrowej, mikroskopu z przyborami, kalendarza przyrody, globusa, gier planszowych.

Dobór najbardziej właściwych sposobów oddziaływania na dziecko, wynikał ze znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb. Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:

 • językowej (język ojczysty i obcy),
 • matematyczno – przyrodniczej,
 • artystycznej i ruchowej,
 • komunikacyjno – informacyjnej,
 • społecznej (intrapersonalnej i interpersonalnej).

Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych były pokazy osiągnięć dzieci po każdym etapie zaprezentowane na forum publicznym.

Więcej informacji dotyczących Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” można znaleźć na stronie http://www.pierwszaki.eu.

Inteligencje Wielorakie

 

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy