Szkolne Koło Wolontariatu „Pomocna dłoń”

Szkolne Koło Wolontariatu powstało w 1 września 2011 r. z inicjatywy dyrektora Pani Agnieszki Śledź i jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym. Koło działa na terenie szkoły i przedszkola ze wsparciem i pod nadzorem Dyrektora Zespołu Szkół w Świdrach.

Szkoła jest miejscem, w którym młodzi ludzie uczą się szacunku do innych oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dlatego właśnie wydaje się najlepszym miejscem, aby propagować ideę wolontariatu. Głównym celem działalności koła jest promowanie idei pracy dla innych, uczenie dzieci odpowiedzialności, współpracy w grupie, planowania i przewidywania efektów podejmowanych inicjatyw. Poprzez kształtowanie postawy wrażliwości i otwartości na potrzeby innych ludzi, przestrzeganie zasad tolerancji, a także przez inspirowanie do twórczego myślenia, młodzi ludzie pracujący w wolontariacie stają się użyteczni społecznie i aktywnie budują świat dobra. Wolontariusze proszeni o pomoc reagują bardzo energicznie i spontanicznie. Stanowią grupę wsparcia, w chwilach  zniechęcenia mobilizują się wzajemnie i pomagają kształtować postawę bezinteresownej pomocy.

Postanowienia ogólne

 • Wolontariat  to dobrowolne, bezpłatne i  świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie.
 • Wolontariusz to osoba działająca na zasadzie wolontariatu, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje podjęte przez siebie zadania.
 • Wolontariuszem może być każdy, kto chce bezinteresownie służyć pomocą potrzebującym w różnych dziedzinach życia społecznego.
 • Wolontariat jest inicjatywą uczniów, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Cele i sposoby działania 

 • Celem Szkolnego Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 • Celem Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 • Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 • Celem Wolontariatu jest także wykorzystanie umiejętności i zapału uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, lokalnego i w miarę możliwości o szerszym zakresie.
 • Za zadanie stawia sobie również łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia dzieci oraz młodzieży chętnej do niesienia pomocy osobom i środowiskom tej pomocy oczekującym.
 • Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariatu na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 • Organizacja szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
 • Promocja idei wolontariatu w szkole.
 • Organizowanie spotkań wolontariuszy.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów naszej szkoły.
 • Wolontariat angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
 • Wolontariat włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych o działaniach Wolontariatu, informowanie społeczności szkolnej i lokalnej o działaniach Wolontariatu na gazetce okolicznościowej, w gazetce szkolnej, szkolnej stronie internetowej, w lokalnych środkach masowego przekazu.

 Sylwetka wolontariusza

 • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu.
 • Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak: – zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,
  – zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
  – zasada troski o los słabszych,
  – zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości i bezinteresowności,
  – zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły.

Opiekunowie:

do 25 lutego 2022 r. p. Beata Głuchowska i p. Marzena Szczygielska

od 1 marca 2022 r. p. Joanna Papiewska i p. Marzena Szczygielska

od 1 września 2022 r. do 23.06.2023 r. p. Joanna Papiewska, p. Anna Suchodolska i p. Marzena Szczygielska.

od 1 września 2023 r. p. Marzena Szczygielska, p. Anna Suchodolska i p. Anna Wakuła