Kadra

 

Rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkół w Świdrach – Agnieszka Śledź

Wychowawcy                                             Oddział/klasa
Ewelina Lewandowska i Ewelina Durka wz. Maria Wieczorek Grupa 3-4 latki
Marzena Dudzińska i Paulina Araj Grupa 4-5 latki
Jolanta Wiszniewska – Celińska i Anna Wakuła  Grupa 6 latki
Elżbieta Soszka I
Marzena Szczygielska II
Anna Gajda III
Dorota Mościcka IV
Damian Antoniuk V
Jolanta Conkała VI
Małgorzata Juszczyńska VII
Elżbieta Goławska VIII
Nauczyciele/ Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
Agnieszka Śledź Edukacja wczesnoszkolna

Technika

Damian Antoniuk Matematyka

Fizyka

Informatyka

Świetlica

Paulina Araj Wychowanie przedszkolne

Język angielski 

Edyta Bekulard Religia
 

Jolanta Conkała

 

 

 

Wychowanie fizyczne

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie do życia w rodzinie

Biblioteka

Świetlica

Agnieszka Dmowska Przyroda

Geografia

Urszula Domańska Religia
Marzena Dudzińska Wychowanie przedszkolne
Ewelina Durka  Nieobecność usprawiedliwiona
Anna Gajda Edukacja wczesnoszkolna

Świetlica

Sylwia Gajo Nieobecność usprawiedliwiona
Elżbieta Goławska Język polski
Małgorzata Juszczyńska Język angielski

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Historia

Zajęcia rewalidacyjne

Agata Kaciłowicz Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Zajęcia rewalidacyjne

Edukacja informatyczna

Ewelina Lewandowska Wychowanie przedszkolne
Dorota Mościcka Biologia

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Ewa Osiak   Chemia
Joanna Papiewska Nieobecność usprawiedliwiona
Elżbieta Soszka Edukacja wczesnoszkolna

Plastyka

Muzyka

Świetlica

Anna Suchodolska Matematyka

Fizyka

Świetlica

Marzena Szczygielska Edukacja wczesnoszkolna
   
Anna Wakuła Wychowanie przedszkolne

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Zajęcia rewalidacyjne

Maria Wieczorek Wychowanie przedszkolne

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Zajęcia rewalidacyjne

Jolanta Wiszniewska – Celińska Wychowanie przedszkolne
Agata Zarzycka Język rosyjski
Beata Zarzycka Doradztwo zawodowe
   
Pedagog szkolnyAnna Wakuła

Godziny pracy: poniedziałek 11:00 – 13:00; wtorek 11:00 – 13:00; środa 8:30 – 11.30; piątek 9:00 – 11:30; 13.30 – 14.00 

  Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • masz problemy rodzinne,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi możesz się podzielić.
Logopeda szkolny –  Anna Wakuła

Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 11:00;  wtorek 8:00 – 11:00

Pogotowie logopedyczne – w godzinach pracy logopedy szkolnego

W Zespole Szkół w Świdrach działa  „Pogotowie logopedyczne”.
Jeżeli podejrzewają Państwo występowanie problemów z mową u
dziecka lub kogoś z rodziny zapraszamy na bezpłatną konsultację.

PsychologSylwia Cygan

Godziny pracy: czwartek 10:15 – 14.45; piątek  8:00 – 12:30

Pedagog specjalnyAnna Wakuła

Godziny pracy: wtorek 13:30 – 14:00; piątek 10.30:12:00

Pedagog specjalnyMarzena Szczygielska

Godziny pracy: wtorek 7:30 – 8:00 i 11:30 – 14:00; środa 11.30 – 14:00; czwartek 12:30 – 14:00

Nauczyciel doradztwa zawodowegoBeata Zarzycka

 • systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomaga w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego  poziomu kształcenia,
 • prowadzi zajęcia w klasie 7 i 8 związane z wyborem kierunku  kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę,
 • współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  w  zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • koordynuje prace nad realizacją systemu doradztwa zawodowego w szkole.

Mediator szkolny – Agata Kaciłowicz

 • Mediacja szkolna to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania sporu pomiędzy stronami konfliktu w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora.
 • Sprawy do mediacji mogą być zgłaszane w szkole przez każdą osobę, która widzi konflikt , ale również na wniosek stron.
 • Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i bezpłatne rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia w obecności mediatora.
 • Strony mają bezpośredni wpływ na rozwiązanie konfliktu.
 • Mediacja daje możliwość zachowania dobrego wizerunku tzw. „wyjścia z twarzą” z sytuacji trudnej.

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia –  Elżbieta Goławska

 • dba o egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów;
 • reprezentuje interesy uczniów na zebraniach Rady Pedagogicznej;
 • rozpoznaje indywidualne sprawy uczniów;
 • przeciwdziała łamaniu praw ucznia w szkole;
 • zwiększa świadomość prawną dzieci, rodziców i nauczycieli.
   
   
   
   
   
Pracownicy niepedagogiczni  
Sekretarz szkoły Karolina Grzyb
Intendent Agnieszka Zając/ wz. Edyta Kamecka
Obsługa Małgorzata Baniak

Magdalena Borkowska

Wioleta Kurowska

Grzegorz Kurowski

Agata Sochacka

Agnieszka Zabłocka