Szkolne Koło PCK

    Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku. W tym samym roku został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i przystąpił do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Polski Czerwony Krzyż, w odróżnieniu od innych organizacji pozarządowych, posiada własną ustawę i działa w oparciu o Statut PCK, zatwierdzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 roku.

    Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze, wspierające wszechstronny rozwój ucznia, dlatego też mając na względzie powyższe zadania Szkolne Koło PCK jest ogniwem wspierającym ten proces. Działa w oparciu o podstawowe zasady Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Są to: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność. Działania SK PCK obejmują: pomoc socjalną, promocję zdrowia, ratownictwo, szkolenie młodzieży, udział w międzynarodowych akcjach pomocy Czerwonego Krzyża. Koło bardzo ściśle współpracuje z pedagogiem i pielęgniarką szkolną.

Celem działalności SK PCK jest:

 • upowszechnianie profilaktyki,

 • kształcenie nawyków dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą,

 • wyrabianie nawyków dbałości o bezpieczeństwo,

 • wyrabianie wśród uczniów gotowości do podejmowania zadań opiekuńczych oraz budzenie wrażliwości na losy i potrzeby innych ludzi,

 • wyrabianie nawyków dbałości o środowisko.

Do głównych zadań Szkolnego Koła PCK należy:

 1. Prowadzenie akcji o tematyce prozdrowotnej – Dzień bez papierosa, Dni Kultury Zdrowotnej, Zdrowe Zęby – Biały Uśmiech, Jedz owoce i warzywa.

 2. Prowadzenie spotkań na temat udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 3. Organizowanie akcji zbierania zabawek, odzieży, pomocy szkolnych i żywności – Dzień bez głodu, pomagamy potrzebującym – bądź z nami itp..

 4. Uświadamianie i informowanie młodzieży szkolnej o zagrożeniach współczesnego świata – głód, choroby cywilizacyjne, itp..

 5. Udział w akcjach ogólnopolskich związanych z ochroną środowiska – zbieranie nakrętek, Sprzątanie Świata.

 6. Zaznajamianie dzieci i młodzieży szkolnej z historią Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

 7. Zaznajamianie uczniów z ideą krwiodawstwa.

Opiekunowie Szkolnego Kola PCK:

 • do 31.08.2022 r.  p. Marianna Łukasik
 • od 01.09.2022 r.  do 31.08.2023 r. p. Małgorzata Juszczyńska
 • od 01.09.2023 r. p. Małgorzata Juszczyńska i p. Dorota Mościcka