Samorząd Uczniowski

„Z dziećmi powinno się przebywać razem, ale jednocześnie pozostawiać im swobodę; przychodzić z pomocą, ale pozwalać na samodzielne decyzje;
łączyćw sobie stanowczość z wyrozumiałością;
być sobą i umieć rezygnować z siebie.”
– Pino Pellegrino

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI
Zespołu Szkół w Świdrach 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH

 • DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
  do której należy: poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań i tworzenie prezentacji multimedialnych o działalności SU w danym roku, organizacja wyborów przedstawicieli organu, przeprowadzenie wyborów Rzecznika Praw Uczniów, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka.
 • DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
  która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę darów na rzecz dzieci z Domu Dziecka, dzieci z Ukrainy i innych osób, które są w potrzebie lub w trudnych warunkach życiowych oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”.
 • DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
  ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie bali i dyskotek okolicznościowych, w tym m. in. z okazji Dzień Chłopaka, Andrzejek, zabaw karnawałowych, Święta Babci i Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet; propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego, a nade wszystko organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz akcji, tj.: „Mikołajki”, Walentynki, „Wybory Miss i Mistera szkoły”.

ZADANIEM OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NASZEJ SZKOŁY JEST

 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wzrost empatii – podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji.

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

                                  RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Julia Łazuga – klasa VIII

przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Gabriel Osiński – klasa VI

z-ca przewodniczącej SU

Patrycja Szczygielska – klasa VI

 skarbnik SU

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • mgr Damian Antoniuk
 • mgr Dorota Mościcka