Szkoła Przyszłości

 „Szkoła  Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej”

Realizacja projektu trwała od 1 lutego 2007 do 31 stycznia 2008 r. i obejmowała poniższe programy, które odnoszą się do trzech kluczowych obszarów:

  1. Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych. Działania koncentrują się na pomocy uczniom wykazującym problemy w nauce, zagrożonym wypadnięciem z systemu edukacji, uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzmocnienie motywacji do nauki, wprowadzenie innowacyjnych form nauczania podczas zajęć wspomagających.

  2. Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy, umiejętności ułatwiających dalszą wiedzę i wybór ścieżki zawodowej. Działania w ramach tego obszaru są ukierunkowane na pobudzeniu aspiracji edukacyjnych i zainteresowań uczniów, rozwijaniu umiejętności kluczowych, stosowaniu przez uczniów nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych wspomagających nabywanie umiejętności uczenia się oraz przygotowanie młodzieży do kontynuowania nauki.

  3. Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej. Działania z tego obszaru czynią szkołę aktywnym uczestnikiem w życiu kulturalnym i społecznym lokalnego środowiska, co sprzyja rozwijaniu umiejętności społecznych uczniów i kształtowaniu aktywnych postaw, w szczególności postaw obywatelskich.

 

Nr programu

Obszar

Nazwa  programu

Realizujący

1

2

Komunikujemy się przez Internet a porozumiewamy w różnych językach Alena Andrejewa

2

2

Nasza mała Ojczyzna, Polska, Europa Marianna Łukasik

3

2

Mały Twórca Agnieszka ŚledźElżbieta Soszka

4

3

SKO spełnia Twoje marzenia Elżbieta SoszkaAgnieszka Śledź

5

3

Stop agresji i przemocy Edyta ŁukasikAgnieszka Śledź

6

1

Jestem silny, jestem zdrowy, jestem wysportowany Jolanta Conkała

7

2

Bliżej sztuki słowa Elżbieta GoławskaBarbara Gajo

Elżbieta Soszka

Marianna Łukasik

8

1

Chcemy dużo wiedzieć i umieć Elżbieta Goławska

9

2

Jesteśmy młodymi przedsiębiorcami Barbara Gajo

10

3

Niosący światu Ewangelię ks. Stanisław Barczak

11

1

Też potrafię Katarzyna Bartosiewicz – Oklińska

12

1

Chcę być zauważony Katarzyna Bartosiewicz – Oklińska

13

2

Wolny Człowiek Maria Kożuch

14

1

Cztery działania – jak cztery pory roku Maria Kożuch

15

2

Należę do Unii Europejskiej Maria Kożuch

16

2

Bezpieczny każdego dnia Marzena Szczygielska

17

2

Podróże z Internetem Marzena Szczygielska

18

2

Multimedialna kronika szkoły Marzena Szczygielska

Koordynatorem szkolnym była p. Maria Kożuch.
Asystentem finansowym p. Halina Łukasik.

Cały projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.