Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty

Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny

„Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty”

Gmina Łuków od 1 kwietnia 2012 r. rozpoczęła realizację projektu „Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji kadr oświatowych w placówkach Gminy Łuków w obszarze wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych ICT (m.in. elektronicznego dziennika) w pracy zawodowej.

Projekt realizowany jest we wszystkich szkołach  Gminy Łuków  tj. SP w Aleksandrowie, ZS w Czerśli, ZS w Dąbiu, ZS w Gołaszynie, ZS w Gołąbkach, ZS w Gręzówce, ZS w Krynce, SP w Rolach, ZS w Strzyżewie, SP w Świdrach, ZS w Zalesiu, SP w Zarzeczu, SF w Turzych Rogach. Obsługą organizacyjną i finansową zajmuje się Gminny Zespół Oświatowy w Łukowie. W ramach projektu realizowane są szkolenia w 3 modułach:

1. Nowoczesny nauczyciel, nabycie umiejętności posługiwania się ICT w pracy dydaktycznej, poznanie specjalistycznych aplikacji wspomagających proces nauczania. Planowane jest przeszkolenie 227 nauczycieli z placówek oświatowych gminy Łuków.

2. Nowoczesny dyrektor placówki oświatowej, nabycie umiejętności wykorzystywania ICT w prowadzeniu placówki, poznanie nowoczesnych programów wspierających pracę dyrektora. Planowane jest przeszkolenie 13 dyrektorów placówek oświatowych.

3. Nowoczesny szkolny sekretariat, nabycie umiejętności posługiwania się ICT w obsłudze szkolnego sekretariatu. Planowane jest przeszkolenie 12 sekretarek.

Dopełnieniem szkoleń będzie zakup licencji ED dla placówek oraz sprzętu komputerowego (komputerów przenośnych dla szkół) który pozwoli wykorzystywać oprogramowanie w bieżącym funkcjonowaniu placówek. ED jest innowacyjnym zintegrowanym systemem, umożliwiającym pracę z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Dzięki niemu nauczyciele będą mogli więcej czasu poświęcić na edukowanie i wychowywanie. Dyrektorzy będą mogli na bieżąco analizować postępy pracy dydaktycznej a placówka zostanie wyposażona w system, w którym dane raz wprowadzone w bazach mogą być wielokrotnie przetwarzane i wykorzystywane.

Projekt będzie realizowany do 31 marca 2013 r. Wartość projektu ogółem wynosi 345 923,53 zł.

W naszej szkole również  jest realizowany od początku roku szkolnego 2011/2012 projekt „Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, by technologia informacyjno – komunikacyjna (ITC) była efektywnie wykorzystywana we wszystkich aspektach jej funkcjonowania.