Innowacja metodyczno-programowa „Edukacja przez szachy”

Innowacja była realizowana w szkole, w ramach projektu  „Edukacja przez szachy w szkole” Polskiego Związku Szachowego. W okresie dwóch lat (2016/2017 – 2017/2018) obejmowała naukę gry w szachy w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie drugiej i trzeciej – jako jedna godzina edukacji matematycznej tygodniowo oraz w klasie trzeciej w ramach zajęć wychowania fizycznego jedna godzina i edukacji   matematycznej – druga godzina w tygodniu. W zajęciach uczestniczyło 15 uczniów z klasy drugiej i 17 uczniów z klasy trzeciej.  Innowację   prowadzili  nauczyciele:   Marzena   Szczygielska,  Dorota Mościcka i Elżbieta Soszka.

Nauka gry w szachy szczególnie w młodszym wieku szkolnym, dostarcza dzieciom rozrywki i zabawy. Jest doskonałą formą stymulowania ich rozwoju emocjonalnego i intelektualnego w wielu płaszczyznach. Najważniejsze z nich to:

  • rozwój zainteresowań – dzieci poznają nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne,  logiczne  rozumowanie,  łączące   poszczególne   elementy   wiedzy w jedną harmonijną całość;
  • aktywność twórcza – specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze traktowanie jakiegokolwiek zagadnienia. Wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są  na  niepowodzenie.  Dziecko   samo   wykreuje   wydarzenia   na    szachownicy i poniesie za nie odpowiedzialność;
  • rozwijanie pamięci i uwagi – główną umiejętnością w szachach jest zdolność zreasumowania każdej pozycji w sposób dynamiczny, w kategoriach najważniejszych   jej   elementów.   Cała    szachownica    zostaje    ukształtowana w przestrzenno – czasową postać, czyli wzorzec. Towarzyszy temu rozwój wyobraźni wzrokowej i koncentracji;
  • myślenie logiczno-wyobrażeniowe – ludzie myślą czasami za pomocą wyobrażeń, które są obrazami rzeczywistych doznań zmysłowych i ten właśnie rodzaj myślenia gra w szachy rozwija najpełniej;
  • rozwój pozytywnych sfer osobowości – szachy kształtują poczucie obiektywizmu, uczą uznawania prawd innych ludzi, tolerancji i reakcji na niepowodzenia.

Szkoła otrzymała:

  1. sprzęt szachowy w wymiarze: 15 kompletów bierek + 15 szachownic + szachownica demonstracyjna
  2. szkolenie nauczycieli w wymiarze 72 godzin dydaktycznych
  3. programy nauczania i wsparcie metodyczne do nauki gry w szachy
  4. podręczniki szachowe dla uczniów szkoły biorącej udział w projekcie w cenie 10 zł / sztuka.

Zajęcia były systematycznie realizowane. Uczniowie chętnie w nich uczestniczyli. Poznały zadania szachowe i elementy taktyki w grze właściwej. W trakcie zajęć dzieci uczyły się zdrowego współzawodnictwa, wdrażały się do  przestrzegania podstawowych zasad gry, rozwijały umiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach z  innymi.