Projekt „NASZA WIEKOWA NIEPODLEGŁA”

Projekt edukacyjny związany ze
                              100-leciem Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości                        realizowany w Zespole Szkół w Świdrach
w latach 2017-2020
pt. „Nasza Wiekowa Niepodległa”

 Wstęp i założenia

Projekt edukacyjny „Nasza Wiekowa Niepodległa” upamiętnia setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, ma formę organizacyjnej innowacji pedagogicznej. Głównym celem działań edukacyjnych będzie poznanie zmian zachodzących w Polsce w ostatnim stuleciu z uwzględnieniem wielkich postaci i wydarzeń historycznych, budzenie poczucia szacunku do przeszłości i postaw patriotycznych Polaków. Projekt będzie realizowany podczas godzin wychowawczych, zajęć historycznych, plastycznych i muzycznych, konkursów, wystaw, gazetek i albumów, wycieczek, rajdów, biegów i sportowych imprez patriotycznych oraz ogólnoszkolnych spotkań i akademii.

Cele projektu/innowacji pedagogicznej

 • Upamiętnienie stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę;
 • Włączanie dzieci i uczniów i do współtworzenia obchodów;
 • Wzrost wiedzy historycznej i zainteresowanie historią;
 • Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, szacunku do historii państwa, narodu i symboli narodowych;
 • Poznawanie dorobku i osiągnięć Polaków w ostatnim stuleciu w dziedzinach sportu, sztuki, nauki, literatury, muzyki.
 • Popularyzacja twórczości muzyczno – literackiej o tematyce patriotycznej

 Przewidywane rezultaty

 • Poczucie dumy z bycia Polakiem
 • Upowszechnianie wiedzy o historii Polski
 • Wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej
 • Ukształtowanie postaw patriotycznych
 • Integracja międzypokoleniowa

Zaplanowane działania 

L.p. Nazwa działania

Termin realizacji/

Uczestnicy

Odpowiedzialny

Szkoła Podstawowa im. ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Świdrach

1.        Kącik patriotyczny

 • Zakup plansz z symbolami narodowymi, ozdobnych  liter mosiężnych na ścianę
styczeń/luty  2018 dyrektor Agnieszka Śledź
2.        Wystawa „Historia Orła Białego”

 • Zakup ramek do plansz historycznych, oprawienie  i zawieszenie na szkolnym korytarzu
maj/czerwiec 2018 dyrektor Agnieszka Śledź, nauczyciel historii Jolanta Conkała
3.        Biegi patriotyczne
 •        Dzień Wyklętych
4 marca 2018/2019
klasy I-VII/VIII
 

 

nauczyciele wychowania fizycznego: Jolanta Conkała, Dorota Mościcka, Barbara Gajo

 •          Międzywojewódzkie Biegi Pamięci Gen. Franciszka Kleeberga
25 kwietnia 2018/2019/2020
klasy I-VII/VIII
 •       Łukowskie Uliczne Biegi 3-cio Majowe
3 maja 2018/2019/2020
klasy I-VII/VIII
 •       Łukowskie Uliczne Biegi Niepodległościowe
11 listopada 2018/2019/2020
klasy I-VII/VIII
4.      Apele, akademie, spotkania, akcje
 •        Spotkanie edukacyjne na temat oręża polskiego
19 marca 2018
klasy I-VII
nauczyciel historii-Jolanta Conkała
 •      Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji      3 maja 
26 kwietnia 2018/2019/2020
klasy I-VII/VIII
 •        Udział w ogólnonarodowej akcji pod nazwą „Rekord dla Niepodległej” – uroczyste odśpiewanie 4 zwrotek hymnu Polski pod patronatem MEN
9 listopada 2018
godz. 11.11, klasy I-VIII
przedszkole, rodzice
nauczyciele muzyki

 

 

 •      Akademia z okazji 100- lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, „Niepodległa w poezji”  – montaż poetycki 

 

9 listopada 2018
klasy I-VIII
przedszkole, rodzice
nauczyciel języka polskiego-Elżbieta Goławska

nauczyciel historii – Jolanta Conkała

5.        Rajdy patriotyczne, wycieczki
 • Pieszy Rajd Śladami kpt. „Ostoi”
czerwiec 2018
klasy IV-VII
 

 

opiekun Koła Turystycznego-Marianna Łukasik, nauczyciel -Barbara Gajo

 • Rajd Pieszy Szlakiem gen. F. Kleeberga – piknik patriotyczny
czerwiec 2019
klasy IV-VIII
 • Rajd na Łapiguz – cmentarz żołnierzy poległych w 1920 r.
październik 2018
październik 2019
klasy IV-VIII
 • Wycieczka historyczna do Warszawy – zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, wystawy plenerowej na dziedzińcu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Muzeum Wojska Polskiego „Ojcowie Niepodległości”
październik 2018
klasy IV-VIII
opiekun Koła Turystycznego-Marianna Łukasik, nauczyciel -Barbara Gajo
 • Wycieczka historyczna do Sulejówka – zwiedzanie Muzeum Józefa Piłsudskiego 
maj 2019
klasy IV-VIII 
nauczyciel języka polskiego-Elżbieta Goławska, nauczyciel historii-Jolanta Conkała
 • Wycieczka do Zuzeli – miejsca urodzenia Patrona szkoły ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
maj 2020

klasy I – VIII

nauczyciel religii-Beata Głuchowska
6.        Gazetki okolicznościowe w klasach, kąciki patriotyczne okres realizacji projektu wychowawcy klas   I-VIII
7.        Konkurs plastyczny – „Twórcy Niepodległej Polski” październik/listopad 2018, klasy IV – VIII nauczyciel plastyki-Elżbieta Soszka
8.        „Stanisław Moniuszko – Polski Patriota” – III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci    i Młodzieży – organizator MEN

 

wrzesień/grudzień 2018 klasy I – VIII nauczyciel plastyki-Elżbieta Soszka, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej-Barbara Gajo, Marzena Szczygielska, Elżbieta Soszka
9.        Konkurs plastyczny – „Symbole państwa polskiego” kwiecień 2018
klasy I – III
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej-Elżbieta Soszka, Barbara Gajo, Marzena Szczygielska
10.    Album – „Droga ku niepodległości” klasy VII – VIII
Praca całoroczna, podsumowanie w dniu 09.11.2018
nauczyciel języka polskiego-Elżbieta Goławska, nauczyciel historii-Jolanta Conkała
11.    „Jak być patriotą” – Kodeks Dobrego Obywatela maj/czerwiec 2018
klasy I – III
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej-Elżbieta Soszka, Barbara Gajo, Marzena Szczygielska, nauczyciel religii-Beata Głuchowska
12.    Quiz patriotyczny marzec 2019
klasy I – III
nauczyciel biblioteki-Marzena Szczygielska
13.    Spotkanie z „historycznym patriotą lokalnym”

 

 

23 marca 2018
czerwiec 2018
czerwiec 2019
czerwiec 2020
klasy IV – VIII
opiekun Koła Turystycznego-Marianna Łukasik

 

14.    Udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej 100-lecie Odzyskania Niepodległości w Gminie Łuków 20 maja 2018
klasy I – VII
opiekun Koła Turystycznego- Marianna Łukasik
15.    Wieczór poezji i pieśni patriotycznej      z okazji Dnia Rodziny maj 2018
maj 2019
maj 2020
klasy I – VIII
nauczyciel języka polskiego-Elżbieta Goławska, nauczyciel biblioteki-Marzena Szczygielska,
wychowawcy klas- I-VIII
16.    Zdrowo, wesoło ale narodowo – szkolna olimpiada sportowa czerwiec 2019
czerwiec 2020
klasy I – VIII
nauczyciele wychowania fizycznego-Jolanta Conkała, Dorota Mościcka
17.    Opracowanie gry edukacyjnej planszowej „Niepodległa”
i zaprezentowanie jej na koncercie pieśni patriotycznych
Październik 2018 Uczniowie zapisani do świetlicy Nauczyciele świetlicy
18.    Koncert pieśni patriotycznych listopad 2019
listopad 2020
klasy I – VIII
nauczyciel muzyki-Elżbieta Soszka, nauczyciel języka polskiego-Elżbieta Goławska, wychowawcy klas   I-VIII
19.    Zgłoszenie projektu „Nasza Niepodległa” do Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”, uzyskanie zgody na korzystanie z logo i uwzględnianie go w oficjalnym programie wydarzeń rocznicowych.

Terminowe zamieszczanie  informacji o planowanym wydarzeniu projektowym

  Administrator strony internetowej – Barbara Gajo

Przedszkole przy Zespole Szkół w Świdrach

1.        Gazetki okolicznościowe na korytarzu przedszkolnym cały rok wychowawcy grup-Jolanta Wiszniewska-Celińska, Dorota Mościcka, Marta Kulik, Wioletta Kucharska, Agata Kaciłowicz
2.        Zajęcia edukacyjne o tematyce patriotycznej:

 •       udział w spotkaniu na temat oręża polskiego,
 •      udział w akademiach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja
 •       udział w akademii z okazji 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada
 

 

19 marca 2018

26 kwietnia 2018

09 listopada 2018
wszystkie grupy przedszkolne

wychowawcy grup -Jolanta Wiszniewska-Celińska, Dorota Mościcka, Marta Kulik, Wioletta Kucharska, Agata Kaciłowicz
3.        Udział w imprezach sportowych:

 • Międzywojewódzkie Biegi Pamięci Gen. Franciszka Kleeberga
 • Łukowskie Uliczne Biegi 3-cio Majowe
 • Łukowskie Uliczne Biegi Niepodległościowe
 

25 kwietnia 2018 wszystkie grupy przedszkolne
03 maja 2018/2019/2020
wszystkie grupy przedszkolne
11 listopada 2018/2019/2020
wszystkie grupy przedszkolne

wychowawcy grup -Jolanta Wiszniewska-Celińska, Dorota Mościcka, Marta Kulik, Wioletta Kucharska, Agata Kaciłowicz
4.        Śpiewnie piosenek patriotycznych z Pyzą i Małym Misiem w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” cały rok, podsumowanie podczas uroczystości 09.11.2018
wszystkie grupy przedszkolne
wychowawcy grup-Jolanta Wiszniewska-Celińska, Dorota Mościcka, Marta Kulik, Wioletta Kucharska, Agata Kaciłowicz
5.        Realizacja innowacji pedagogicznej „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – treści o charakterze patriotycznym 24 listopada 2017

30 listopada 2018
wszystkie grupy przedszkolne

wychowawcy grup- Marta Kulik, Wioletta Kucharska, Jolanta Wiszniewska-Celińska, Dorota Mościcka,  Agata Kaciłowicz

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są dzieci przedszkolne i uczniowie szkoły podstawowej.W działania innowacyjne zaangażowani są wszyscy nauczyciele Zespołu Szkół w Świdrach, dyrektor, działające w szkole organizacje oraz Rada Rodziców.

Czas realizacji innowacji:

Innowacja obejmuje lata szkolne: 2017/2018, 2018/2019,2019/2020.

Koordynatorzy:

 • Jolanta Conkała – odpowiedzialna za całokształt działań projektowych
 • Elżbieta Goławska – odpowiedzialna za redagowanie sprawozdań z realizacji działań projektowych
 • Barbara Gajo – odpowiedzialna za gromadzenie i udostępnianie informacji z działań projektowych